Facultatea de Istorie şi Geografie - ID


Contact
Facultatea de Istorie şi Geografie
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii nr. 13, 720 229
Suceava, România,
Tel centrală: +40 230 216 147,
Tel centrală: +40 330 101 130,
Tel centrală: +40 230 522 978,
Interior facultate: 511,
Fax: +40 230 523 742


COMPETENŢE
Specializarea GEOGRAFIE

 

 

          Competenţe generale

 1. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ din domeniul Geografiei;
 2. Utilizarea unor moduri diverse de comunicare scris şi oral, inclusiv într-o limbă străină;
 3. Utilizarea tehnologiilor informatice pentru achiziţia, prelucrarea şi gestionarea informaţiilor geografice;
 4. Asumarea responsabilităţii de a elabora un program personal de autoperfecţionare;
 5. Conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului Geografiei;
 6. Aplicarea principiilor multi şi interdisciplinarităţii în abordarea domeniului Geografiei.

 

          Competenţe profesionale

 1. Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi fenomene geografice, explicarea genezei şi evoluţiei lor, evaluarea consecinţelor pe care le au asupra sistemelor geografice naturale şi antropice;
 2. Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii de măsurare şi analiză pentru cartarea geografică a elementelor potenţialului turistic;
 3. Identificarea şi analiza geografică a potenţialului turistic la nivel local şi regional;
 4. Prelucrarea datelor obţinute în cadrul unor cercetări teoretice şi analiza rezultatelor;
 5. Folosirea Sistemelor Informaţionale Geografice (GIS) pentru prelucrarea informaţiilor specifice turismului şi analiza statistică şi spaţială a datelor;
 6. Argumentarea soluţiilor pe baza coroborării informaţiilor din diferite surse, cu caracter didactic, ştiinţific şi de popularizare din domeniul Geografiei;
 7. Analiza componentelor geografice în studii de fezabilitate pentru investiţii în turism;
 8. Efectuarea de studii şi proiecte de marketing şi mangement în turism;
 9. Studii de impact ale activităților turistice asupra mediului natural si social-economic;
 10. Ghidare şi orientare turistică.
 11. Realizarea de materiale grafice şi cartografice specifice.
 12. Elaborarea de studii şi proiecte de profil.
 13. Valorificarea rezultatelor obţinute din analize, studii şi proiecte geografice.
 14. Asigurarea asistenţei profesionale în diferite arii geografice.

 

          Competenţe transversale

 1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională;
 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate, acceptarea diversităţii de opinie;
 3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţii muncii.

 

          General competences

 1. Collection, analysis and interpretation of data and information from a quantitative and qualitative point of view from the field of Geography;
 2. Ability to communicate in different ways, orally and in writing, also in a foreign language;
 3. Using informatic technologies for acquisition, processing and management of geographic information;
 4. Assuming the responsibility to ellaborate a personal self-advancement program;
 5. Conceiving and conducting specific processes to the Geography domain;
 6. Applying the principles of multi- and inter-disciplinarity in the Geography domain.

 

          Professional competences

 1. Definition and description of the main geographic notions, laws, processes and phenomena, explanation of their genesis and evolution, assessment their consequences upon the natural and anthropic geographic systems;
 2. Using methods, instruments, measuring and analysis equipment for geographic mapping of the tourist potential elements;
 3. Identification and geographic analysis of the tourist potential at a local and regional level;
 4. Processing the data obtained within some theoretical research and analysing the results;
 5. Using GIS for processing information specific to geography disciplines and the statistical and spatial analysis of the data;
 6. Accounting for the solutions based on the information from different sources with a didactic, scientific and popularizing character within the domain of Geography;
 7. Analysis of the geographic components in feasibility studies for investment in industry, agriculture and services;
 8. Doing studies and projects of marketing and management in tourism;
 9. Studies of impact of the economic activities on the natural and social-economic environment;
 10. Tourist guiding and orientation;
 11. Making graphic and cartographic materials specific to the domain;
 12. Doing studies and projects in the domain;
 13. Using the results obtained through geographic analyses, studies and projects;
 14. Offering professional assistance in different geographic areas.

 

          Transversal competences

 1. Applying strategies of efficient and responsible work, of punctuality, seriousness and personal responsibility based on principles, norms and values from the code of professional ethics;
 2. Applying techniques of efficient work in a multi-disciplinary team, ethical attitude towards the group, respect for diversity and multi-culturality, accepting diversity of opinion;
 3. Self-evaluation of the need of continuous professional development with a view to insertion and adaptability to the work market requirements.

 


©Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Facultatea de Istorie şi Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147 / 511, e-mail: ikaciobanu@atlas.usv.ro

   Search Engine Optimization