Facultatea de Istorie şi Geografie - ID


Contact
Facultatea de Istorie şi Geografie
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii nr. 13, 720 229
Suceava, România,
Tel centrală: +40 230 216 147,
Tel centrală: +40 330 101 130,
Tel centrală: +40 230 522 978,
Interior facultate: 511,
Fax: +40 230 523 742


PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Generalităţi

 

 

          Universitatea "Ştefan cel Mare Suceava" prin Facultatea de Istorie şi Geografie oferă programe de studiu ID şi elaborează planurile de învăţământ în concordanţă cu obiectivele specializărilor, astfel încât să asigure o pregătire echivalentă celei de la forma de învăţământ de zi.

          Programele de studiu ID se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate pentru aceleaşi specializări în învăţământul de zi.

          Durata de şcolarizare a studentului ID este de 3 ani.

 

          În cadrul fiecărei discipline se cuantifică următoarele tipuri de activităţi:

 • activităţi tutoriale (AT) şi de evaluare pe parcurs (teme de control TC), echivalentul orelor de seminar de la forma de învăţământ de zi;

 • activităţi aplicative asistate (AA) - laborator, proiect, practică şi alte activităţi faţă în faţă, echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la forma de învăţământ de zi;

 • orele de curs de la forma de învăţământ de zi sunt echivalate prin studiu individual (SI).

          Tutorele este cadrul didactic desemnat de Consiliul Departamentului ID al Facultăţii pentru a desfăşura activităţi de consiliere, îndrumare şi verificare a cunoştinţelor unui grup de studenţi înscrişi într-un program de învăţământ la distanţă.

          Sistemul tutorial reprezintă cadrul educaţional prin care se asigură studenţilor înscrişi într-un program de învăţământ la distanţă suportul material, resursele de învăţământ specifice şi sistemele de comunicaţii bidirecţionale.

 

          Precizări privind sistemul de credite transferabile

 • Fiecare disciplină din planul de învăţământ este prevăzută cu un anumit număr de credite transferabile exprimate printr-o valoare numerică.

 • Creditul exprimă volumul de muncă pe care un student trebuie să îl depună pentru fiecare unitate de curs.

 • Creditele se acordă şi se contabilizează numai pentru disciplinele obligatorii şi cele opţionale.

 • Creditele repartizate unei discipline se acordă studentului cu condiţia îndeplinirii tuturor obligaţiilor şcolare aferente disciplinei şi după obţinerea notei de promovare (5 – nota minimă de promovare a unei discipline).

 • La sfârşitul fiecărui semestru se organizează verificarea cunoştinţelor (prin examen, colocviu, proiect) la toate disciplinele parcurse în acel semestru.

 • Pentru promovarea unui an de studiu studentul are obligaţia să acumuleze numărul de 60 de credite prevăzute în planul de învăţământ.

 • Trecerea în anul următor de studiu este condiţionată de acumularea unui minimum de 45 de credite din anul de studiu în care este înscris studentul.

 • Prezentarea la examenul de licenţă este condiţionată de acumularea a 180 de credite în cei 3 ani de studiu.

 • Sistemul de credite transferabile oferă posibilitatea echivalării perioadei de studiu efectuate în facultatea de origine şi/sau străinătate.

 


©Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava - Facultatea de Istorie şi Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147 / 511, e-mail: ikaciobanu@atlas.usv.ro

   Search Engine Optimization